FondsZZL 01

 

 

 

Geld voor prima initiatieven

Het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg stimuleert en geeft financiële steun aan initiatieven, projecten en activiteiten die ertoe bijdragen dat de zeggenschap van zorgvragers wordt vergroot.

Inhoudelijke beoordelingscriteria

 • Het initiatief is operationeel in 2018.
 • Cofinanciering van uw project door meerder partijen strekt tot aanbeveling.
 • De activiteit in het initiatief wordt uitgevoerd door één of meer vrijwilligers (deze mogen wel ondersteund worden door professionals).
 • Het bestuur van het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg kan onderzoek (laten) doen naar de feitelijke uitvoering van het initiatief.


Daarbij gelden de uitgangspunten dat (het initiatief):

 • geen deel mag uitmaken van de reguliere exploitatie van een organisatie;
 • geen strikt commercieel doel dient na te streven;
 • geen overheidsactiviteit betreft; uitgevoerd dient te worden in de provincie Limburg;
 • geen individuele personen dient te betreffen;
 • haalbaar dient moet zijn en een aanwijsbaar resultaat op dient te leveren;
 • algemeen draagvlak dient te hebben;
 • niet structureel van aard is.


Het bestuur van het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg beoordeelt uw aanvraag.
Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd dient u binnen drie maanden na afloop van het project een schriftelijke evaluatie met een financieel verslag te overleggen.

Het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg zal bij het stimuleren van activiteiten en/of het beschikbaar stellen van middelen in het bijzonder letten op:

 • de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan daadwerkelijke zeggenschap van zorgvragers in termen van invloed, die daarbij wordt uitgeoefend op de vraaggerichte invulling van het zorgaanbod, de betrokkenheid van cliënten en patiënten bij de modaliteiten van uitvoering van de zorg, de kwaliteit van die uitvoering en de verantwoording achteraf aan zorgvragers;
 • de wijze waarop en de mate waarin individuele zorgvragers en groepen zorgvragers tegemoet worden gekomen en ondersteund worden in de kwetsbaarheid die zij hebben ten opzichte van hulpverleners, zorgaanbieders en het zorgsysteem;
 • de reproduceerbaarheid en de duurzaamheid van verworvenheden in het kader van zeggenschap, zoals die met activiteiten, initiatieven en projecten worden nagestreefd;
 • het nut en het belang dat deze beoogde verworvenheden hebben voor grotere groepen zorgvragers, dan wel voor het cliëntvriendelijk opzetten en inrichten van de zorg;
 • Het bestuur van het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg heeft het recht om de beoordelingscriteria aan te scherpen.


Richtlijnen

 • U kunt 2x per jaar een aanvrage voor een subsidie indienen, vóór 1 april 2018 of vóór 15 oktober 2018.
 • U krijgt binnen twee maanden na bovengenoemde twee data, vóór 1 juni of vóór 15 december, bericht of uw project/ initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg.
 • De procedure bij aanvragen is dat er eerst een voorselectie plaatsvindt. De aanvragers krijgen binnen een maand bericht of ze bij de selectie zitten voor toekenning aanvraag of niet. Tussendoor zal er een contact moment plaatsvinden, bijvoorbeeld als de aanvraag niet duidelijk is.
 • Voor het jaar 2018 is een bedrag van € 25.000,- beschikbaar.
 • De maximale hoogte van elk(e) aanvraag/subsidieverzoek is vastgesteld op € 5.000,-
 • De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van de Stichting Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg, p/a Huis voor de Zorg, Postbus 5185, 6130 PD SITTARD.


Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u desgewenst telefonisch contact opnemen met Brigitte de Vries van het secretariaat van het Huis voor de Zorg. Telefoon: (046) 420 81 11.
Het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg geeft de voorkeur aan nieuwe initiatieven.


Aanvraagformulier

 • Wilt u het aanvraagformulier printen en later invullen? Klik hier
 • Wilt u het aanvraagformulier digtitaal invullen en versturen? Klik hier


Gehonoreerde aanvragen

 

facebook-logotwitter-bird3youtubehome

klantgericht org

Gesubsidieerd door

logo prov limburg

 logo coalitie voor inclusie
Het Huis voor de Zorg is actief lid van het netwerk van de Coalitie voor Inclusie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de elektronische nieuwsbrief burgerkracht@ctueel

 

AANMELDEN

Facebook